Interpretace výsledného listu IB270

Tato stránka je určena všem i vlastníkům a obsluze přístrojů InBody. Najdete zde interpretaci základních výsledků InBody, tak abyste je správně pochopili a mohli je začít interpretovat vašim klientům, pro zlepšování jejich fyzického i duševního zdraví.

Analýza složení těla

Celková hmotnost těla je rozdělena na celkovou vodu v těle (TBW), bílkoviny, minerální látky (včetně kostních) a hmotnost tělesného tuku (BFM).

TBW je složena z vnitrobuněčné vody (ICW) a mimobuněčné vody (ECW).

Bílkoviny + minerální látky v součtu ukazují suchou beztukovou hmotu (DLM).

TBW + bílkoviny + minerální látky v součtu ukazují celkovou beztukovou hmotu (FFM).

Sečteme-li všechny hodnoty, dostaneme celkovou hmotnost testované osoby.

Analýza sval-tuk

Sledujeme zde porovnání celkové tělesné hmotnosti, kosterní svalové hmoty (SMM) a tělesné tukové hmoty (BFM), jenž zahrnuje i útrobní/viscerální tuk. Díky grafům vidíme, zda se testovaná osoba specifikované výšky a pohlaví pohybuje v normálním rozmezí, či nikoli. Všechny rozsahy hodnot jsou zde standardizovány dle Světové zdravotnické organizace (WHO).

Všímáme si zde procentuální stupnice ve vrchním řádku, kde 100 % charakterizuje průměr pro konkrétní testovanou osobu.

Dále zde pozorujeme 3 typy výsledků, ze kterých vycházíme při interpretaci. Vytvořením spojnice konců sloupcových grafů, dostaneme určitý typ křivky připomínající písmeno C, I, anebo D.

Typ C – Testovaná osoba má kratší délku sloupce pro SMM, než pro hmotnost a BFM. Tento typ výsledku je charakteristický pro obezitu, či pro jedince podvyživené s nedostatkem svalové hmoty.

Typ I – Charakterizuje vyvážené složení těla, což znamená, že hmotnost, SMM i BFM tvoří přibližně přímku. Nicméně i tito lidé, zejména pokud se pohybují nad hranicí 100 %, mohou mít zdravotní rizika.

Typ D – Testovaná osoba má delší sloupec SMM, než celkovou hmotnost a BFM. Tento typ je příznačný pro sportovně založenou osobu a je považován za ideální.

Analýza obezity

Tento výsledek ukazuje světově uznávaný, avšak často nevypovídající Body Mass Index (BMI) v korelaci s procentem tělesného tuku (PBF).

Doporučený rozsah BMI dle WHO je 18,5 – 25. 

PBF je doporučeno pro ženy 18% - 28% a pro muže 10% - 20%. Tyto rozsahy jsou v grafech v pozici normy.

Nyní si popíšeme specifické trendy výsledků:

BMI převyšuje PBF – pokud se oba sloupce pohybují v rámci normy, jedná se o ideální tělesnou kompozici. V případě, kdy je BMI markantně nad normou a PBF nízké, bude se jednat o svalnatou postavu.

BMI i PBF jsou nad normou – v tomto případě se jedná o člověka s nadváhou, při významnější délce obou sloupců o člověka trpícího obezitou.

PBF převyšuje BMI – můžeme vidět opět u lidí s obezitou, pokud jsou oba sloupce nad normou. Nicméně tento výsledek může odhalit nevhodně nastavený výživový, či tréninkový plán, kdy tělo přichází o svalovou hmotu se zachováním tuku. V extrémním případě velmi nízkého BMI zde mluvíme o tzv. sarkopenické (hubené) obezitě.

BMI i PBF jsou pod normou – tento výsledek charakterizuje hubenou postavu, případně podvyživeného člověka.

Segmentální analýza svaloviny

Interpretuje rozvoj tzv. beztukové nekostní hmoty (LBM – lean body mass) v jednotlivých částech těla (pravá paže, levá paže, trup, pravá noha, levá noha). Pro správnou interpretaci je důležité si neplést LBM a kosterní svalovou hmotu (SMM). LBM v sobě zahrnuje i tělesnou vodu, proto nárůst LBM neznamená vždy nárůst svalové hmoty, ale může se jednat i o vzniklý otok způsobený např. zánětem.

Kromě naměřené hodnoty LBM v kg, zde máme i procentuální vyjádření, kde nám 100 %, stejně jako ve výsledku: Analýza sval-tuk, interpretuje průměrné hodnoty pro testovanou osobu dle WHO. Za ideální je považováno, pokud všechny segmenty dosahují 100 % a více.

Díky tomuto procentuálnímu vyjádření dále přehledně vidíme rozvoj LBM jednotlivých tělesných segmentů, odhalíme zde případné přítomné dysbalance končetin, proporční vyváženost postavy, ovšem je třeba si dát pozor na potenciální přítomnost otoku.

Upozornění:

Výsledek nám může zásadně zkreslit přítomnost implantovaného kovu v určitém segmentu (např. endoprotéza kyčle nebo šrouby v kostech). Takto ovlivněný segment poté bude mít pravděpodobně zkresleně zvýšenou LBM.

Segmentová analýza tuku

Ukazuje kolik kg tuku má testovaná osoba v jednotlivých částech těla. Procenta zde vyjadřují o kolik procent má testovaná osoba méně, či více tuku vůči průměrnému člověku stejné výšky a pohlaví, který je označený jako 100 %.

Historie složení těla

V dolní části výsledného listu je výtah nejdůležitějších parametrů z kompletní historie, která se nachází na separátním listu. Po každém měření stejné osoby se zapíše hodnota do následující kolonky a mezi body se začne tvořit spojnicový graf. Díky tomu můžeme tyto parametry v čase přehledně sledovat a rychle tak vyhodnotit změnu tělesné kompozice testované osoby.

Výsledek InBody

Tento výsledek ukazuje zhodnocení složení těla, které zahrnuje kosterní svalovou hmotu, množství tělesného tuku a tělesnou vodu. Jinak řečeno, čím více bude mít testovaná osoba kosterní svalové hmoty a méně tělesného tuku, tím bude mít InBody Score vyšší a naopak. Nejedná se tedy o ukazatele zdraví, ale o zhodnocení svalové hmoty a tuku.

Kontrola hmotnosti

Slouží pro jednoduché stanovení cílů vašeho klienta. Jedná se o doporučení, které se řídí aktuálním množstvím tělesného tuku a svalové hmoty. Pokud má klient nadváhu, tak tento výstup poskytne informaci, kolik kg tuku by měl redukovat, případně kolik kg svalové hmoty by měl nabrat.

Ovšem vždy je potřeba řešit potřeby každého klienta individuálně s respektem k jeho cílům.

Parametry prohledávání

Bazální metabolická míra (BMR) je minimální počet kalorií potřebných k udržení životních funkcí v klidovém stavu. BMR přímo koreluje s hmotou bez tuku.

Poměr obvodu pasu a hýždí (WHR) pomáhá určit nebezpečnost obezity. Androidní obezita (typ jablko) je z hlediska zdravotního více nebezpečná než gynoidní (typ hruška). Androidní nebezpečnou obezitu zjišťujeme na základě poměru WHR, kdy je u mužů tento poměr 0,95< a u žen 0,85<.

Ukazatel úrovně viscerálního tuku vyjadřuje plochu útrobního/viscerálního tuku, kde úroveň jedna odpovídá orientačně 10 cm2. Hraniční hodnotou je zde úroveň 10, která odpovídá přibližně 100 cm2. Úroveň 10 a vyšší je považována za rizikový faktor k metabolickým onemocněním např. diabetes mellitus 2.typu, zvýšené hladiny krevních tuků a cholesterolu atp. Pro zdraví je důležité udržovat si hodnotu úrovně viscerálního tuku pod 10.

Výsledky interpretace QR kódu

Po naskenování QR kódu např. vaším chytrým telefonem se dostanete ke kompletním interpretacím všech výstupů výsledného listu.

Impedance

Pro koncového klienta jsou tyto informace bezcenné, avšak pro uživatele/majitele InBody mohou být nedocenitelné.

Ukazuje naměřené impedance na jednotlivých frekvencích u všech tělesných segmentů (pravá paže, levá paže, trup, pravá noha, levá noha). Můžeme zde kontrolovat, zda nedošlo během měření k chybě.  V řádku jedné frekvence by neměl být mezi pažemi a nohama rozdíl v impedanci větší než 50 ohmů. Dále zde kontrolujeme, aby hodnoty v jednotlivých řádcích měly sestupný trend (v prvním řádku jsou hodnoty impedance nejvyšší, v druhém nižší, … a v posledním nejnižší). Chyby měření bývají nejčastěji způsobené špatně očištěnými elektrodami nebo špatnou pozicí těla testované osoby. V případě odhalené chyby měření, znovu očistěte elektrody, zkontrolujte pozici těla a měření opakujte, případně se obraťte na helpline inbody.cz